Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

MOTORATIA D.O.O. putnička agencija

OPĆENITO – Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 98/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), MOTORATIA d.o.o. turistička agencija će:

  • prikupljati,
  • obrađivati i
  • čuvati osobne podatke svojih korisnika.

PRAVNI TERMINI U OBRADI OSOBNIH PODATAKA

„Osobni podaci“ znače svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka primjenjuje se na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane.

„Obrada“ obuhvaća širok raspon radnji koje se obavljaju na osobnim podacima, uključujući i radnje ručnim ili automatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka.

„Privola“ ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Povreda osobnih podataka“ znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

„Voditelj obrade osobnih podataka“ definira se kao fizička ili pravna osoba koja prikuplja osobne podatke klijenata, te određuje svrhu i način njihove obrade i odgovorna je da se podaci obrađuju sukladno važećim nacionalnim i europskim propisima.

„Izvršitelj obrade podataka“ definira se kao fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke klijenata u ime voditelja obrade podataka sukladno važećim zakonskim propisima.


MOTORATIA d.o.o. turistička agencija u okviru svog poslovanja može predstavljati voditelja ili izvršitelja obrade podataka, ovisno od okolnosti posla tijekom kojega se vrši obrada podataka.

NAČIN I SVRHA PRIKUPLJANJA, OBRADE I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Zakonitost obrade – obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

  1. ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
  2. obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
  3. obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
  4. obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
  5. obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene vlasti voditelja obrade;
  6. obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete

Konkretno, za potrebe MOTORATIA d.o.o. turističke agencije obrada bi se vršila na temelju privole (suglasnost) s tim da, sukladno Uredbi, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka (pisana izjava) te kad je obrada nužna za izvršavanje ugovora (legitimni interes). Također, ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Osim toga, ispitanik ima pravo odbiti  dati osobne podatke, ali u tom slučaju MOTORATIA d.o.o. turistička agencija možda neće biti u mogućnosti pružiti usluge za koje je ispitanik zainteresiran, zbog prirode posla kojeg MOTORATIA d.o.o. turistička agencija obavlja.

Prikupljaju se izravni osobni podaci kao i neizravni podaci kao što su “Cookies”, veza i informacije o sustavu.

Određeni osobni podaci ispitanika koji su nužni za poslovanje i koji bi se prikupljali su:

  • ime i prezime,
  • datum i mjesto rođenja,
  • prebivalište/boravište,
  • adresa E-pošte,
  • broj telefona/mobilnog telefona
  • OIB,
  • vrstu, broj i rok važenja identifikacijskog dokumenta,
  • broj, datum i mjesto izdavanja vize,
  • podatke o debitnim/kreditnim karticama ili podatke o drugom sredstvu,
  • vlastoručni potpis.
  • * dodavanje drugih potrebnih podataka

Možda bi se prikupljali i ovi podaci:

  • Fotografije i video snimke
  • Informacije o prodaji, uslugama i servisu
  • Informacije o povijesti kupaca (stupanj zadovoljstva kupaca …)

Na koji način se osobni podaci prikupljaju – Osobni podaci prikupljali bi se izravno od ispitanikaili neizravno (od trećih s kojima MOTORATIA d.o.o. turistička agencija ima poslovnu suradnju, ili s kojima ima sklopljen Ugovor o korištenju naših usluga – npr. Udruge, Tvrtke, Društva koje organizira putovanje za svoje zaposlenike ili korisnike), i to prilikom rezervacije usluga, zatim slanjem upita za usluge MOTORATIA d.o.o. turistička agencija putem elektroničke pošte ili slanjem upita putem internet stranice.

PRAVA ISPITANIKA I PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka, ispitanici čije osobne podatke MOTORATIA d.o.o. turistička agencija posjeduje imaju pravo na:

  • informaciju o tome koje osobne podatke MOTORATIA d.o.o. turistička agencija posjeduje, te kako su ti podaci prikupljeni i u koju svrhu su prikupljeni (pravo na pristup podacima)
  • informaciju o voditelju i izvršitelju obrade osobnih podataka ispitanika (informiranje)
  • ispravak osobnih podataka ispitanika ukoliko je došlo do promjene istih ili dopuniti nepotpune podatke davanjem dodatne Izjave (pravo na ispravak)
  • povlačenje Privole za korištenje i obradu podataka
  • prigovor prema MOTORATIA d.o.o. turistička agencija na obradu i korištenje osobnih podataka ispitanika (pravo na prigovor)
  • brisanje osobnih podataka ispitanika ukoliko je izvršena svrha njihovog prikupljanja i stečeni zakonski uvjeti za isto (pravo na brisanje)

Ispitanici sva svoja prava temeljem ovog Pravilnika mogu ostvariti slanjem upita na e-mail adresu: info@motoratia.com.

Pravo na prigovor – Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložit prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga ili ukoliko ispitanik ne želi više biti na popisu za marketinške aktivnosti Agencije (slanje elektroničkih i poštanskih letaka ili brošura i informacija o proizvodima i uslugama Agencije). Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu – Svaki ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, ako smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši Uredbu (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

ISPRAVAK I BRISANJE

Pravo na ispravak –Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja.

EVIDENCIJA

Obrada pod vodstvom voditelja obrade ili izvršitelja obrade – Izvršitelj obrade i bilo koja osoba koja djeluje pod vodstvom voditelja obrade ili izvršitelja obrade koja ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to ne zatraži voditelj obrade.

Evidencija aktivnosti obrade

Obzirom na broj zaposlenih MOTORATIA d.o.o. turistička agencija nije dužna voditi evidenciju aktivnosti obrade.

Službenik za zaštitu podataka – sukladno čl. 37 Uredbe MOTORATIA d.o.o. turistička agencija ne podliježe obvezi imenovanja službenika za zaštitu podataka.

MARKETING

Za marketinške aktivnosti (informiranje o proizvodima i usluga) prikupljaju se i obrađuju osobni podaci ispitanika uz njihov pristanak, davanjem privole, a u slučajevima kad su osobni podaci nužni za pružanje usluge i izvršavanje ugovornih obveza u kojem su ispitanici ugovorna strana, ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na zahtjev ispitanika, poduzele potrebne radnje za sklapanje ugovora, osobne podatke prikupljamo i obrađujemo bez privole ispitanika.

Osobni podaci prikupljeni putem davanja privole za marketinške aktivnosti, MOTORATIA d.o.o. turistička agencija prikuplja, koristi i čuva neograničeno, odnosno do trenutka dok privola traje. Promotivni materijali podrazumijevaju informacije o uslugama, posebnim ponudama i novostima u vidu elektroničkih ili fizičkih letaka, brošura ili newslettera. Davanjem privole MOTORATIA d.o.o. turistička agencija obvezuje se prikupljati, koristiti i čuvati osobne podatke isključivo u svrhu za koju je privola dana. Marketinšku uslugu ispitanik može onemogućiti u bilo kojem trenutku na način da aktivira poveznicu „ODJAVA“ na dnu elektroničkog newslettera, ili slanjem pismenog zahtjeva za prekidom i brisanjem s popisa korisnika marketinških aktivnosti MOTORATIA d.o.o. turistička agencija.

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Kako bi ostvarila navedene svrhe i kako bi usluga bila u potpunosti pružena, u nekim slučajevima MOTORATIA d.o.o. turistička agencija osobne podatke ispitanika mora učiniti dostupne trećima osobama, koji s osobnim podacima istih dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka. To mogu biti: autobusni prijevoznici, avio prijevoznici, smještajni i ugostiteljski objekti, osiguravajuća društva, banke, ili druge putničke agencije. Također, kako bi se ostvarile navedene svrhe, osobni podaci mogu biti dostupni trećima osobama koji s podacima klijenata postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka, a to mogu biti druge putničke agencije ili društva koja za MOTORATIA d.o.o. turistička agencija obavljaju različite usluge (npr. IT tvrtke).

U slučaju da MOTORATIA d.o.o. turistička agencija pruža usluge organizacije putovanja u zemlje EU i van EU, osobni podaci ispitanika mogu biti dostupni trećim osobama unutar EU ili društvima izvan EU, isključivo ako su nužni za ispunjenje ugovornih obvezna i pružanje usluga ili dijela usluga koji su sastavni dio zaključenog ugovora o turističkom paket aranžmanu. Podaci mogu biti dostupni trećima osobama u ovim slučajevima isključivo u poslovne svrhe za pružanje usluga koje dotično društvo pruža (npr, druga putnička agencija koja djeluje kao subagent ili smještajni objekt u koji se smješta korisnik usluge). U tom slučaju MOTORATIA d.o.o. turistička agencija neće osobne podatke ispitanika učiniti dostupnima subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu istih.

SIGURNOST I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU INTERNET STANICE DRUŠTVA

Pristup osobnim podacima ispitanika dobivenim putem internet stranice MOTORATIA d.o.o. turistička agencija ograničen je i imaju ga isključivo zaposlenici MOTORATIA d.o.o. turistička agencija koji ih koriste u redovnom obavljanju posla. U slučaju prestanka rada ili gašenja društva MOTORATIA d.o.o. turistička agencija će sve dobivene osobne podatke brisati i ne prenositi na druge pravne i fizičke osobe.

Kolačići (eng. Cookies) – MOTORATIA d.o.o. turistička agencija koristi na svojoj internet stranici kolačiće koji joj omogućuju praćenje i prikupljanje podataka o ponašanju korisnika internet stranice. MOTORATIA d.o.o. turistička agencija zadržava pravo korištenja kolačića, a svaki korisnik internet stranice MOTORATIA d.o.o. može upravljati postavkama kolačića na svom Internet pregledniku.

Ovaj Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba objavljuje se na web stranici MOTORATIA d.o.o. tuirstičke agencije i primjenjuje se od 16.07.2021.g.

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti kako slijedi ispod.

MOTORATIA d.o.o. turistička agencija

Imate li pitanja ili komentar?

Ako vas zanima nešto posebno, ili vam samo trebaju dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.

Kontaktirajte nas e-mailom:
info@motoratia.com ili koristite obrazac za upit.

Ako ste spremni za nezaboravno iskustvo, rezervirajte vožnju odmah!

Tvrtka

Motoratia d.o.o. Turistička agencija

Zatišje 8A,
10000 Zagreb, Hrvatska

tel:+385 1 374 5911

info@motoratia.com

Safe stay in Croatia

Powered by

Copyrigthts 2021. MOTORATIA d.o.o. turistička agencija. All rights reserved.